CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SAVIExpress có các chính sách quản lý thông tin cá nhân như trình bày phía sau để nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích của người sử dụng dưới hành động bảo vệ thông tin các nhân và xử lý suôn sẻ các khiếu nại của người sử dụng về các thông tin các nhân của họ.

Chính sách quản lý thông tin cá nhân được thực hiện thống nhất theo điều 30 khoản 1 của hành động bảo vệ thông tin cá nhân và điều 31 khoản 1 của Sắc lệnh thực thi. Công ty cung cấp dầy đủ các quy trình để chỉnh sửa chính sách quản lý thông tin cá nhân để không ngừng cải thiện chính sách này. Và chính vì chính sách quản lý thông tin cá nhân thay đổi theo thời gian, xin hãy cập nhật thường xuyên và xác nhận lại các chính sách.

Điều 1 (Mục đích của quản lý thông tin cá nhân)

Công ty thu thập thông tin cá nhân ở phạm vi tối thiểu đủ cần thiết để xử lý công việc dân sự và thực hiện các nghĩa vụ theo điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Những thông tin cá nhân được thu thập bởi công ty sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài các mục đích đã nêu trên. Nếu mục đích sử dụng bị thay đổi, công ty sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp thu thập sự đồng ý độc lập theo điều số 18 của hoạt động bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 2 (Thời gian lưu giữ và quản lý thông tin cá nhân)

Công ty xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhận căn cứ theo luật hoặc trong thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân được đồng ý theo đối tượng thông tin khi công ty tiến hành thu thâp thông tin cá nhân.

 Điều 3 ( Điều khoản thông tin cá nhân và bên thứ ba)

Theo nguyên tắc, Công ty sử dụng thông tin các nhân theo mục đích thu thập thông tin trong phạm vi xác định của việc thu thập thông tin. Ngoại trừ các trường hợp dưới dây, Công ty sẽ không sử dụng và cung cấp thông tin cho bên thứ ba với thông tin của đối tượng thông tin vượt ngoài mục đích ban đầu của việc thu thập thông tin mà không có sự đồng ý của đối tượng thông tin:

3.1. Trong trường hợp Công ty đã có sự đồng ý độc lập từ đối tượng thông tin

3.2 Trong trường hợp đây là một điều khoản đặc biệt theo luật định

3.3 Trong trường hợp đối tượng thông tin hoặc đại diện pháp lý của người đó không thể kê khai ý định của người đó hoặc không thể có được sự đồng ý trước của người đó do có sự không rõ rang trong địa chỉ của người đó, v.v, và đều đó rõ rang cần thiết cho cuộc sống tương lai, cơ thể hoặc lợi ích của đối tượng thông tin hoặc bên thứ ba

3.4 Trong trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp trong một biểu mẫu mà không thể xác định danh tính cá nhân cụ thể, cần thiết cho việc tiến hành thống kê hoặc nghiên cứu khoa học

3.5 Trong trường hợp trừ khi thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đụng ngoài mục đích ban đầu hoặc cung cấp cho bên thứ ba, những nghĩa vụ quy định bởi luật khác sẽ không được thực hiện

3.6 Trong trường hợp cung cấp thông itn cá nhân lfa cần thiết cho các tổ chức quốc tế, thôn tin quốc tế để thực hiện các hiệp ước hoặc các công ước quốc tế khác.

3.7 Trong trường hợp việc cung cấp thông tin cá nhân là cần thiết trong việc điều tra tội phạm, đem lại và duy trì một khoản phí’

3.8 Trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết trong việc thực hiện các nhiệm vụ phán quyết của tòa

3.9 Trong trường hợp việc cung cấp thông tin là cần thiết để thi hành một bản án, chăm sóc và bị giam giữ hoặc bố trí bảo vệ

(Điều khoản cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3)

Điều 4 (Nhà thầu phụ xử lý thông tin cá nhân và chuyển giao thông tin cá nhân cho các chi nhánh nước ngoài)

4.1 Công ty có thể sẽ thuê ngoài một bên thứ ba để xử lý các thông tin nhằm mục đích cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong trường hợp công ty thuê ngoài bên thứ ba để xử lý các thông tin cá nhân, công ty sẽ không chậm trễ tiết lộ tiết lộ các nội dung được cung cấp cho nhà thầu phụ và nhà thầu phụ ở trang cũng cũng cần dựa theo chính sách quản lý thông tin cá nhân.

4.2 Khi công ty kí kết một thỏa thuận với nhà thầu phụ, căn cứ theo điều khoản 26 của Hành động bảo vệ thông tin cá nhân, công ty sẽ quy định rõ các điều khoản trong hợp đồng bao gồm nghiêm cấm sử dụng các thông tin cá nhân cho mục đích ngoài mục đích kí kết trong hợp đồng, ngoài các biện pháp bảo vệ từ phía quản lý và kĩ thuật, hạn chế nhà thầu phụ và các nghĩa vụ liên quan tới quản lý, giám sát, và bồi thường cho những mất mát cho nhà thầu phụ, v.v.. và giám sát nhà thầu phụ để kiểm tra xem nhà thầu có tuân thủ chặt chẽ và sử dụng thông tin cá nhân an toàn hay không

4.3 Trong trường hợp nếu có bất kì thay đổi gì trong nội dung được thuê ngoài hoặc nhà thầu phụ, Công ty sẽ không chậm trễ tiết lộ các thay đổi đó qua chính sách quản lý thông tin cá nhân.

4.4 Đồng nhất với điều khoản 63 của Hành động liên quan đến xúc tiến mạng lưới thông tin liên lạc và Hành động bảo vệ bảo thông tin cá nhân, và điều 67 của Sắc lệnh thực thi, công ty được sự đồng thuận từ khách hàng về việc chuyển giao các thông tin cá nhân cho các chi nhánh của công ty tại nước ngoài - và công ty sẽ quản lý và giám sát thông tin cá nhân bằng các biên pháp quản lý và kĩ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân

Điều 5 (Quyền và Nghĩa vụ của đối tượng thông tin và các phương pháp thực hiện)

5.1 Đối tượng thông tin có thể thực hiện các quyền sau liên quan tới thông tin cá nhân của họ

5.1.1 Yêu cầu đọc thông tin cá nhân

5.1.2 Yêu cầu được chỉnh sửa thông tin nếu không chính xác,

5.1.3 Yêu cầu được xóa thông tin cá nhân

5.1.4 Yêu cầu không tiếp tục xử lý thông tin cá nhân

5.2 Đối tượng thông tin có thể thực hiện quyền của mình ở phần 1 bằng cách gửi thư điện tử, fax hoặc thư viết tay theo biểu mẫu của công ty, và Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đó mà không có bất kì sự chậm trễ nào

5.3 Trong trường hợp một đối tượng thông tin yêu cầu công ty chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin sai sáo như thông tin cá nhân, Công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp các thông tin cá nhân liên quan cho tới khi công ty hoàn thành việc chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin sai sót. 

5.4 Đối tượng thông tin có thể thực hiện quyền của mình ở phần 1 qua đại lý của họ, bao gồm đại diên pháp lý hoặc đại biểu. Trong trường hợp này, Công ty sẽ xác nhận xem đại lý có phải là người đại diện được ủy quyền không.

5.5 Đối tượng thông tin sẽ không làm trái luật hoặc vi phạm khi thông tin cá nhân của bên thứ ba hoặc sự riêng được xử lý bởi Công ty bằng cách vi phạm các luật liên quan bao gồm Hành động bảo vệ thông tin cá nhân

Điều 6 ( Những nội dung của Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng,quản lý)

6.1 Khi người dùng đăng kí trở thành thành viên, Công ty sẽ tiến hành thu thập chứng minh thư, mật khẩu, tên, số điện thoại, địa chỉ hòm thư, câu hỏi và câu trả lời để nhận dạng, v.v để cung cấp dịch vụ. Công ty sẽ lựa chọn các thông tin cá nhần cần thiết để cung cấp dịch vụ gia tăng. 

6.2 Công ty thu nhập địa chỉ IP và thời gian truy cập như một nội dung thu nhập tự động để ngăn ngừa những thành viên không hợp lệ sử dụng trang chủ

Điều 7 (Quy trình và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân)

 Công ty về nguyên tắc sẽ không chậm trễ hủy bỏ thông tin cá nhân sau khi mục đích thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân đã được hoàn thành, cung cấp, tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra nếu thông tin đó được yêu cùa giữ lại theo quy định của luật. Quy trình và phương pháp hủy bỏ được thực hiện nhưu sau:

A. Quy trình hủy bỏ

Công ty sẽ xử lý các thông tin và hồ sơ thông tin cá nhân không cần thiết dưới trách nhiệm của người quản lý bảo vệ thông tin cá nhận căn cứ theo quy trình và chính sách nội bộ của công ty như sau:

1. Hủy bỏ thông tin cá nhân

Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân một cách không chậm trễ nếu thời hạn lưu trữ thông tin đã quá hạn kể từ ngày hoàn thành.

2. Hủy bỏ hồ sơ thông tin cá nhân

Khi hồ sơ thông tin cá nhân trở nên khong cần thiết vì mục đích của việc sử dụng hồ sơ thông tin cá nhân đã được hoàn thành, các dịch vụ tương ứng đã không còn được tiếp tục, hoặc các hạng mục kinh doanh liên quan đã hoàn thành, Công ty sẽ hủy hồ sơ thông tin cá nhân một cách không chậm trễ kể từ ngày Công ty ghi nhận sự không cần thiết trong việc xử lý quản lý hồ sơ đó

B. Phương pháp hủy bỏ

1. Thông tin cá nhận dưới định hàng dữ liệu điện tử sẽ được xóa bằng cách thức điện tử mà không thể khôi phục lại được dữ liệu

2. Thông tin cá nhân được lưu trữ bằng bản giấy sẽ được hủy bằng máy hủy giấy hoặc đốt

Điều 8 (Cách thức để đảm bảo bảo mật cho thông tin cá nhân)

 8.1 Công ty sẽ thực hiện các cách thức sau đây để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân như sau:

8.1.1 Giảm thiểu và cung cấp đào tạo cho nhân viên những người mà xử lý thông tin cá nhân

Công ty chỉ định và quản lý trực tiếp người xử lý thông tin cá nhân, chỉ định cho những cá nhân cần phải làm việc đó, cung cấp đào tạo về quản lý bảo mật cho những nhân viên đó.

8.1.2 Hạn chế truy cập cho thông tin cá nhân

Công ty thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế quyền truy nhập vào thông tin cá nhân bằng cách đảm bảo, thay đổi hoặc hủy quyển truy nhập vào dữ liệu hệ thống mà chứa thông tin cá nhân, và hạn chết những truy cập không được ủy quyền từ bên ngoài bằng cách sử dụng hệ thống tường lửa.

8.2 Lưu giữ những ghi chép truy nhập

Công ty lư giữ và kiểm soát những ghi chép truy cập vào hệ thống thông tin cá nhân (lịch sử duyệt web, thông tin tổng hợp) trong vòng thời gian ít nhất nhưng không kém 6 tháng

8.3 Mã hóa thông tin cá nhân

Công ty lưu trữ và kiểm soát bằng cách mã hóa các thông tin cá nhân, v.v. Đồng thời đối với lượng thông tin lớn, Công ty sử dụng các chứng năng bảo mật khác nhau, như mã hóa thông tin trong việc lưu trữ hoặc gửi thông tin.

8.4 Cài đặt chương trình bảo mật và tiến hành kiểm tra định kì hoặc làm mới

Công ty cài đặt và định kì làm mới, kiểm tra các chương trình bảo mật để ngăn chặn lộ dữ liệu thông tin cá nhân hoặc phá hoại các thông dữ liệu thông tin hoặc đột nhập hệ thống v.v..

Điều 9 (Nhân sự bảo vệ thông tin cá nhân)

Công ty chỉ định cá nhân sau là nhân sự quản lý thông tn cá nhân để xử lý các nhiệm vụ liên quan tới thông tin cá nhân và xử lý các khiếu nại từ đối tượng thông tin về việc quản lý sử dụng thông tin của họ và cung cấp các giải pháp cho các tổn thất , v.v.

Điều 10 (Hành động khắc phục cho việc xâm phạm quyền và lợi ích)

Đối tượng thông tin có thể yêu cầu hành động khắc phục cho tổn thất, tư vấn trong trường hợp xâm phạm quyền và lợi ích của họ

Điều 11 (Ứng dụng của chính sách quản lý thông tin cá nhân)

Ngày thông báo: 01/06/2016

Ngày hiệu lực 01/03/2016