Tin tức

Nhà cung cấp giải pháp cho quy trình xử lý đơn hàng online của bạn

Bđã n lc xây dng doanh nghip ca mình. T ca hàng trc tuyến ca bđến nhà ca khách hàng  hãy hp lý hóa dch v hu cn thương mđin t vi các gii pháp vn chuyn quc tế ca SAVIExpress để bn có th tp trung vào vic xây dng doanh nghip.

Chúng tôi có thể giúp gì cho dịch vụ vận chuyển và chuyển phát thương mại điện tử của bạn?

Các gii pháp vn chuyn phù hp vi nhu cu kinh doanh thương mđin t ca b 

 

Chn dch v chuyn phát thương mđin t cao cp xáđịnh ngày, SAVIE-ECOM, mang đến tđộ cnh tranh vi mc giá hp dđể đáng nhu cu ca bn.

H tr khách hàng ca bn qun lý vic giao hàng

 

Mang đến cho khách hàng ca bn s linh hot và kim soát các lô hàng ca h bng cách đưa ra nhng thông báo kp thi và các tùy chđể lên lch li hoc chuyn hướng gói hàng.

Tích hp API SAVIExpress cho phép quy trình vn chuyn nhanh chóng và hiu qu

 

D dàng tích hp các dch v SAVIExpress vào h thng ca bđể mang đến cho khách hàng tri nghim lin mch.

Quy trình thông quan hi quan có th tr nêđơn gin và d dàng

 

Các gii pháp và tài nguyên thông quan hi quan ca chúng tôi h tr th tc kho vn dch v hu cn thương mđin t xuyên biên giđể bn d dàng đáng các yêu cu ca hi quan và tuân th quy định.

Tính năng theo dõi trong thi gian thc mang li kh năng hin th t đầđến cui và s yên tâm

 

Khách hàng ca bn có th da vào các gii pháp theo dõi trc tuyến ca chúng tôđể theo dõi các lô hàng ca h tng bước.